info@bodemenwaterflevoland.nl

ABW: Transitie in denken en handelen

Het Actieplan Bodem en Water (ABW) is een samenwerkingsverband tussen LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland. De doelstelling van het ABW is een duurzame landbouw in Flevoland bevorderen door bewust bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en waterconservering in het bodemprofiel. Door netwerk ontwikkeling met het agro bedrijfsleven en agrarische belangen organisaties worden doelen breder gedeeld en acties gegenereerd.

Bodem een centrale rol

Het programma zet in op een transitie in denken en handelen over bodem en water en legt het initiatief voor verandering bij de agrarische ondernemer. Hierbij faciliteren de drie partijen de boeren, waarbij kennisuitwisseling centraal staat om te komen tot bewustwording en vervolgens handelen. Binnen de aanpak van het ABW speelt bodem een centrale rol. Een robuust watersysteem en een goede waterkwaliteit kan gemakkelijker en duurzamer ontstaan als de bodemkwaliteit goed op orde is en blijft. Door de aandacht voor de bodem zien de agrariërs explicieter hun eigen rol en dat versterkt het zelfsturend vermogen van de sector. Daarnaast is het voorkomen van emissies van stoffen van bodem en erf naar grond- oppervlaktewater van belang.

Regisserend programma

Het ABW is een regisserend programma, richt zich op agrariërs en werkt aan bewustwording door stimuleren van kennisdeling, demonstratie en het uitnodigen van ondernemers om initiatieven en maatregelen te nemen voor duurzaam bodemgebruik en schoon en voldoende water. Het programma initieert en coördineert activiteiten en maakt gebruik van middelen zoals netwerk ontwikkeling, bestuurlijke aandacht, communicatie, e.d. Financiële middelen voor activiteiten komen van diverse samenwerkingspartners.

Voor de prioritering van activiteiten zijn procescriteria opgesteld.

Meer weten over de aanpak van Actieplan Bodem & Water? Lees het artikel 'Door de bodem het water zien', dat geschreven is voor het digitale blad Watergovernance Bodem en Grondwater (2017).

Artikel 'Door de bodem het water zien'

>Over ons

Heeft u een vraag?

neem contact op