info@bodemenwaterflevoland.nl

Kennisnetwerk

Het Actieplan Bodem en Water (ABW) wordt in 2019 geëvalueerd en er worden besluiten genomen over het vervolg. Eén besluit is nu al genomen, namelijk het opzetten van een Kennisnetwerk Bodem en Water + binnen de provincie Flevoland. Dit is mede naar aanleiding van een verzoek van ondernemers om opgedane kennis en ervaring over bodem en water in Flevoland goed terug te kunnen vinden. Dit kennisnetwerk gaat de door het ABW op gang gebrachte beweging voor duurzaam bodem- en waterbeheer ondersteunen door uitwisseling van kennis en ervaringen door agrariërs onderling en met kennisinstellingen. De provincie en het waterschap hebben daar eveneens belang bij. Dit Kennisnetwerk staat voor een integrale en vernieuwende aanpak, waarbij andere samenhangende thema’s zoals in ieder geval klimaat en wellicht ook biodiversiteit worden meegenomen.

Samen

Gezamenlijk bouwen aan het Kennisnetwerk in 2019 Aan de hand van een eerste schets gaan we in gesprek met belanghebbende partijen in het veld: alle agrarische netwerken, partijen in het agrobedrijfsleven, kennisinstellingen en dergelijke. Wordt vervolgd dus...

Opbrengst kennisnetwerk

>>Kennisnetwerk

Heeft u een vraag?

neem contact op