info@bodemenwaterflevoland.nl

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Lectoraat Duurzaam Bodembeheer Aeres 
Bij Aeres worden de agrarische ondernemers en agrarische adviseurs van de toekomst opgeleid. In nauwe samenwerking met de provincie en het Center of Expertise Open Teelten (deze laatste partij tot 2020) is het lectoraat Duurzaam Bodembeheer met lector Gera van Os alweer een paar jaar actief. Binnen het onderdeel toegepast onderzoek loopt nu het grote RAAK-Pro project Bodem in Beweging naar nieuwe meetmethoden bodemverdichting in Flevoland. Ook ondersteunen studenten praktijknetwerken en Flevolandse projecten met monitoring en toegepast onderzoek aan actuele vraagstukken.

Afbeelding samenwerken Lectoraat

Kennisbijeenkomsten
Vanuit het principe van kennis -> bewustwording -> handelen organiseert ABW van begin af aan (kennis)bijeenkomsten. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten samen met andere partijen, waaronder Aeres, georganiseerd of is ingestapt in activiteiten van anderen. Daarnaast zijn en worden er specifieke kennisactiviteiten georganiseerd naar aanleiding van vragen tijdens de kennisbijeenkomsten en projectinterventies.

Lectoraten van Aeres
Er zijn verschillende lectoraten ingesteld op relevante en actuele thema’s in de sector, zoals:

  • Lectoraat Duurzaam Bodembeheer van de Aeres Hogeschool. De provincie heeft zich verbonden met dit Lectoraat en door deze samenwerking kunnen er meer gebied specifieke gegevens worden verzameld over de bodemontwikkeling in Flevoland. Dit gebeurt o.a. binnen de projecten waar het ABW in meer of mindere mate bij is betrokken en met aantal onderzoeksprojecten, waaronder Flevoland in Beweging. Lees meer over het lectoraat.

Lectoraat Banden beter Benut

Onderstaand een overzicht van onderwerpen waarin is/wordt samengewerkt met het lectoraat.

UP-Project Rol van lectoraat bodem in transitieopgave

Het project ‘Rol van lectoraat bodem in transitieopgave’ loopt van eind 2019 tot eind 2020 en sluit aan bij het lopende Uitvoerings Programma (UP) Kennisproject ‘Verrijkende landbouw’. Dit is het startpunt voor een brede maatschappelijke samenwerking om een nieuw/aangepast economisch rendabel landbouwsysteem te introduceren. Een systeem dat ten opzichte van het huidige systeem een positief effect heeft op bodemgebruik en in het verlengde daarvan op de bodemkwaliteit, voor gezonde gewassen en gezonde mensen. Het projectteam zoekt naar verbreding en verbinding met partners die ook willen werken aan een verrijkende landbouw. Aeres Hogeschool heeft een intentieverklaring getekend als relevante stakeholder voor het ontwerpen van een nieuw landbouwsysteem.

Dit project sluit met name aan bij de behoefte vanuit het Programma Verrijkende landbouw om inzicht te krijgen in de specifieke rol en meerwaarde die hbo-instellingen en bodemlectoraten in het bijzonder kunnen spelen bij regionale transitieprocessen in de landbouw, als schakel tussen stakeholders vanuit onderzoek, overheden, ondernemers. Afgezien van de adhesieverklaring van Aeres Hogeschool is de rol en inzet van het hbo geen expliciet onderdeel van het lopende UP-project Verrijkende Landbouw.

Vraagstelling van het UP-project Rol van lectoraat bodem in transitieopgave:

Wat is de toegevoegde waarde van lectoraten, het hbo-onderwijs en –onderzoek, in de kennisinfrastructuur, toegespitst op kennisontwikkeling, -verspreiding en –doorwerking op bodemvraagstukken binnen de regionale transitieprocessen van de landbouw?

Woensdag 25 november presenteren wij onze tussenresultaten op het Festival Follow UP. Aanmelden voor het festival én voor onze werksessie kan nog!

>>Lectoraat Duurzaam Bodembeheer

Heeft u een vraag?

neem contact op