info@bodemenwaterflevoland.nl

Procescriteria

Het ABW hecht eraan dat duurzaam bodem en waterbeheer een vanzelfsprekend onderdeel wordt van de bedrijfsvoering, dat het beklijft. Om dat te bereiken hanteert het ABW drie criteria die leidend zijn voor de keuze en opzet van activiteiten:

Binnen het ABW programma worden dan ook de volgende ABW procescriteria gehanteerd:

  • Van bodem naar water, Een goede bodem garandeert een goede productie en zorgt tevens voor goede waterdrainage en voorkomt emissies naar oppervlaktewater. Tegengaan van erfemissies is ook een belangrijk speerpunt.  
  • Van koploper naar peloton. Van meerdere maatregelen weten wij dat ze werken,  innovatieve ondernemers passen deze toe en ontwikkelen door. De opgave is om alle ondernemers te motiveren om hiermee aan de slag te gaan.
  • Initiatief bij de ondernemer, het is belangrijk dat boeren zelf initiatief nemen (in welke vorm dan ook), dat zij gemotiveerd zijn kennis toe te passen en dat duidelijk wordt hoe de kennis en de toepassing voor de lange termijn is geborgd, ook na afloop van de activiteit.

Integrale projecten

Deze procescriteria vanuit het ABW staan ook aan de basis van een aantal selectiecriteria voor de POP-subsidies. Vanuit het ABW wordt met voorkeur gewerkt aan integrale projecten. Dat wil zeggen die integraal bijdragen aan de doelen van bodem en water, en daarnaast mogelijk ook aan andere doelen zoals biodiversiteit en kwaliteit leefomgeving. Behalve de biodiversiteit van de bodem zijn dat (nuttige) insecten en hun waardplanten die bijdragen aan onderdrukken van plagen en andere flora en fauna die goed combineren met het agrarisch cultuurlandschap zoals akker(roof)vogels, de kleinere zoogdieren en het water gebonden leven zoals libellen, amfibieën en dergelijke.

>>Procescriteria

Heeft u een vraag?

neem contact op