info@bodemenwaterflevoland.nl

Pilot Onderduikerstocht

Met de ondernemers rond de Onderduikerstocht is een pilot opgezet om de gebiedskwaliteit te versterken, voor nu én in de toekomst. Samen met de partijen binnen het Actieplan Bodem en Water gaan de ondernemers aan de slag met het verbeteren van de bodemkwaliteit en het nemen van maatregelen op het erf. Zodat emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater blijvend vermindert. De kennis die zij opdoen, wordt gebruikt in heel Flevoland en zelfs daarbuiten. Uniek, want deze gebiedsgerichte aanpak is nog niet eerder is toegepast.

In gesprek en aan de slag

Er zijn keukentafelgesprekken gevoerd met alle grondgebruikers die hiervoor open stonden. Er is hen gevraagd naar de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen die in het water worden teruggevonden, mogelijke emissieroutes op hun bedrijf, maatregelen die ze kunnen nemen en hun commitment om mee te doen aan deze pilot. Inmiddels is een groot aantal ondernemers in dit gebied aan de slag. Ze hebben ‘live’ inzicht in de emissie via een speciale website, zodat ze oorzaak en gevolg kunnen verbinden. De erfemissieroutes zijn onder de loep genomen, o.a. door metingen in de erfput. Door het graven en beoordelen van bodemkuilen hebben ondernemers meer inzicht in de bodem gekregen.

Inzet 2018

De pilot loopt nog tot en met 2019 door. Het ABW en de ondernemers zetten de komende tijd in op het nemen van maatregelen om erfemissie te verminderen en om de bodem te verbeteren. Ook gaan ze metingen doen in het water dat via af- en uitspoeling vanaf het perceel in de sloot terecht komt. Onderling wordt de kennis uitgewisseld via groepsbijeenkomsten en demonstraties in het veld.

Bestuurders ABW met enkele ondernemers in het gebied rond de Onderduikerstocht
Bestuurders ABW met enkele ondernemers in het gebied rond de Onderduikerstocht

Verhaal: 'Hier moesten koeien komen'

>>Pilot Onderduikerstocht

Heeft u een vraag?

neem contact op