info@bodemenwaterflevoland.nl

Biomassa

In dit project wordt onderzocht hoeveel biomassa er vrijkomt bij de reguliere beheer- en onderhoudwerkzaamheden van het waterschap, en welke mogelijkheden er zijn om dit maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof.

Vanuit het Actieplan Bodem en Water is ervoor gekozen om eerst te onderzoeken of het maaisel gebruikt kan worden voor de bodemverbetering in Flevoland. Verhoging van het organisch stofgehalte (vruchtbaarheidsgehalte) in de bodem is gunstig voor het waterschap. Biomassa kan hierdoor bijdragen aan de eigen waterschapsdoelen op het gebied van waterberging (absorptie van water) en waterkwaliteit (vasthouden van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen).

Resultaten

Het resultaat is een businesscase voor een pilot, waarin de kosten van inzameling van het maaisel en de technische mogelijkheden om het maaisel de grond in te krijgen, zijn doorgerekend. De hoeveelheden, bereikbaarheid en samenstelling zijn na afloop van het project bekend. Kortom:

  • Afgevoerde en gestorte hoeveelheden maaisel
  • Opbrengst van alle taluds
  • Opbrengst van de dijken
  • Opbrengst van waterplanten

Hoe verder?

Er is inmiddels een bestuursvoorstel opgesteld voor een pilot/onderzoek in het najaar. Zodra de rapportage door het bestuur van het waterschap is vastgesteld, wordt de rapportage op deze pagina geplaatst.

Het waterschap participeert ook in een STOWA-onderzoek samen met andere waterschappen, om waterplanten met behulp van een experimentele bioraffinage techniek tot hoogwaardige producten te verwerken.

>>Biomassa

Heeft u een vraag?

neem contact op