info@bodemenwaterflevoland.nl

Zoektocht naar een robuuste teelt van peen en ui in de praktijk

24-08-2023

Zoektocht naar een robuuste teelt van peen en ui in de praktijk

Samen met 12 akkerbouwers uit de Noordoostpolder gaan CLM Onderzoek en Advies, Delphy en Delphy Improvement Centre op zoektocht naar de mogelijkheden voor een robuuste teelt van peen en ui. We onderzoeken samen wat akkerbouwers kunnen doen om het gebruik en de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verminderen. En delen de opgedane kennis. Het unieke aan dit project is dat de ondernemers zelf, op hun eigen bedrijf, aan de slag gaan in plaats van onderzoek in proeftuinen en op proefboerderijen. Het project wordt uitgevoerd onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland. Het wordt gefinancierd met een subsidie van Provincie Flevoland en op onderdelen een bijdrage van waterschap Zuiderzeeland.

Geïntegreerde gewasbescherming op het boerenbedrijf

Nieuw aan dit project is dat we in de praktijk starten. Hierbij staat geïntegreerde gewasbescherming centraal: zo veel mogelijk inzetten op preventieve maatregelen zoals gewasdiversiteit in tijd en ruimte, raskeuze en teeltwijze en duurzaam bodembeheer. Met vervolgens gerichte bestrijding met middelen van natuurlijke oorsprong en het stimuleren van natuurlijke vijanden. En waar nodig chemische bestrijding met zo min mogelijk emissie naar het milieu. Dit doen we met een kleine groep akkerbouwers die begeleid door experts maatregelen nemen. En een grotere schil ondernemers daaromheen die meedenken en -kijken. Hierbij maken we optimaal gebruik van lopende projecten en initiatieven.

Samen leren

Fase 1 van het project is in de winter gestart met een ‘collegereeks’. Verschillende experts hebben de groep bijgepraat over de inzet van roofaaltjes tegen uienvlieg, de aanleg van bankerfields om natuurlijke vijanden aan te trekken, mechanische onkruidbestrijding en manieren om de bodem en het gewas weerbaarder te maken. Op basis daarvan hebben de akkerbouwers besloten met welke maatregelen ze in 2023 aan de slag gaan.

Maatregelen in ui en peen

In de Noordoostpolder is schade door de uienvlieg het grootste knelpunt in de teelt van ui. Dit teeltseizoen zetten akkerbouwers in op roofaaltjes in combinatie met steriele-insectentechniek ter bestrijding van de uienvlieg. En kijken ze of eggen effect heeft op de plaagdruk door de uienvlieg. Daarnaast gaat een akkerbouwer met dripirrigatie en -fertigatie aan de slag.

In peen kijken we naar een optimale bemesting door het gebruik van NDICEA en wordt praktijkervaring opgedaan met Blue N. Blue N bevat een bacterie die stikstof uit de lucht omzet naar ammonium, wat door de plant kan worden opgenomen. Daarnaast wordt het biologisch fungicide Kumar ingezet tegen meeldauw en alternaria. En gaat een akkerbouwer aan de slag met de in de biologische teelt toegelaten vloeibare bladmeststof Vitalosol Gold.

Praktijkervaring opdoen én verder leren

Dit jaar doen de akkerbouwers praktijkervaring op. We monitoren de effecten van verschillende maatregelen en kijken naar de praktische toepasbaarheid ervan. Daarnaast bereiden we ons voor op het volgende seizoen door bij andere projecten, initiatieven en onderzoeken te gaan kijken. Zodat we samen handvatten ontwikkelen om het gebruik en de emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen verder te verminderen. Voor een robuuste teelt met de nadruk op preventie waarmee voldaan kan worden aan de normen van de Kaderrichtlijn Water en de doelen zoals gesteld in de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Publicatie van resultaten

De resultaten van teeltseizoen 2023 zijn voor iedereen beschikbaar en worden naar verwachting in april 2024 beschikbaar gemaakt op de website van de uitvoerende partijen.

>>Zoektocht naar een robuuste teelt van peen en u...

Heeft u een vraag?

neem contact op