info@bodemenwaterflevoland.nl

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt

23-07-2021

Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in precisiebemesting, alternatieve loofdoding en perceelafspoeling in ruggenteelt

Donderdag 5 augustus organiseert Actieplan Bodem en Water in samenwerking met Delphy een veldbijeenkomst op een perceel aan de Beverweg 6 in Swifterbant. Hetzelfde perceel als waar onlangs de Pootaardappelvelddag werd gehouden. U kunt zich opgeven voor een rondleiding van een uur op een moment dat het u uitkomt.

De onderwerpen die tijdens deze veldbijeenkomst aan bod komen zijn:

  1. Precisiebemesting waarbij de kunstmeststikstofgift gedeeltelijk vervangen wordt door drijfmest of een halve dosering drijfmest onder de pootrij (mede in relatie tot opbrengst); Afgaand op de eerste uitkomsten van onderzoeken is er perspectief in de aardappelteelt voor een doseringsverlaging met drijfmest.
  2. Maatregelen tegen perceelafspoeling die getoetst worden op praktische toepasbaarheid en effecten.
  3. Alternatieve loofdoding, adviezen op basis van 2-jarig onderzoek om loofdoding te optimaliseren met (alternatieve) middelen, mechanische bestrijding en bijbehorende aanpak.

Het karakter van de bijeenkomst sluit aan bij de coronamaatregelen: kleine groepjes, op 2 tijdstippen: 19:00 en 20:00 uur. Let op deze tijden zijn aangepast. Elk groepje krijgt een rondleiding van een uur op het proefveld gevolgd door een borrel. U kunt zich via onderstaande link inschrijven op een tijdstip van uw voorkeur.  

Aanmelden bijeenkomst

Bemestingsproef precisiebemesting

Aanleiding/doel

In de teelt van zetmeelaardappelen heeft Delphy een goede ervaring opgedaan met de toepassing van een halve dosering drijfmest op smalle stroken op de plaats waar de pootrij komt. De stikstof uit de mest komt tijdens het groeiseizoen langzamer vrij dan bij gebruik van kunstmeststikstof. Met financiering door Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water is het mogelijk om het perspectief van deze toepassing in pootaardappelen te vergelijken met volveldstoepassing en kunstmeststikstof. Dit is het tweede jaar dat de proeven er liggen, mede naar aanleiding van de eerste resultaten van vorig jaar.

Onderzoek

De hoofdvraag luidt 'Wat is het effect van precisiebemesting op de gewasontwikkelingen en op de minerale bodemvoorraad stikstof na de oogst?' Onderzocht wordt of de kunstmeststikstofgift gedeeltelijk vervangen kan worden door drijfmest en of een halve dosering drijfmest toegediend onder de pootrij evengoed voldoet. Bij consumptieaardappelen is er ook perspectief voor een halve dosering drijfmest. De potentiële hoeveelheid emissie van stikstof uit drijfmest onder de pootrij is lager dan bij een volveldstoediening.

Naast gewasontwikkeling wordt er in dit proefveld ook gekeken naar de stikstof in het bodemvocht in het najaar. Dit sluit aan op het project GLB-pilot Beter benutten stikstof onder de vlag van het ABW.

Uitvoerder

Delphy (en NMI)

Perceelafspoelingsproef ruggenteelt

Aanleiding/doel

Begin februari 2021 zijn de verplichte maatregelen om afspoeling van nutriënten tegen te gaan ingetrokken, waarbij minister Schouten de sector heeft opgeroepen om vrijwillig maatregelen te treffen, met het oog op de invulling van het 7e Nitraatactieprogramma. Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland en LTO Noord willen hier in samenspraak met de ondernemers uitvoering aan geven door in verschillende regio's in Flevoland maatregelen in de praktijk te testen onder de vlag van het Actieplan Bodem en Water Flevoland (ABW). Met financiering door de provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland worden verschillende maatregelen tegen (perceel)afspoeling in ruggenteelt onderzocht in de 'Praktijkproef perceelafspoeling Flevoland'.

Onderzoek

Verschillende maatregelen die afspoeling zouden kunnen verminderen, zoals extra infiltratiegreppel, zaaien van haver tussen de ruggen, erosiestoppers, afvoergreppel waarin gaten worden geponst die gevuld worden met compost, inzet van een woelpoot etc. , worden getest op praktische toepasbaarheid en de mogelijkheid om afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. De maatregelen en de werkwijze van de pilot zijn zichtbaar in het proefveld. Tijdens de dag zullen de eerste resultaten uit deze proefopstelling worden gedeeld.

Uitvoerder

CLM Onderzoek en Advies en Delphy

Alternatieve Loofdoding

Aanleiding/doel

De gewasbeschermingsmiddelen Reglone en Finale zijn voor de chemische loofdoding van aardappelen niet meer toegestaan. Gefinancierd door de Brancheorganisatie Akkerbouw (Actieplan Plantgezondheid) is Delphy in 2019 een onderzoek gestart naar alternatieve middelen en methoden zoals mechanische bestrijding.

Onderzoek

Na twee jaar onderzoek is het duidelijk dat de praktijk zich met goede kennis van zaken moet kunnen redden met de huidige mogelijkheden. Het onderzoek heeft verschillende adviezen opgeleverd die het resultaat van de inzet van middelen en methoden voor loofdoding helpen optimaliseren en de mogelijkheid om minder te verbruiken. Dit betreft zowel alternatieve middelen, mechanische bestrijding en een algemeen andere aanpak.

Uitvoerder

Delphy

>>Veldbijeenkomst over aardappelteeltinnovatie in...

Heeft u een vraag?

neem contact op