info@bodemenwaterflevoland.nl

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

25-05-2018

Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherming 16 maart

Op vrijdagmiddag 16 maart organiseerde Waterschap Zuiderzeeland namens het Actieplan Bodem & Water een demonstratiebijeenkomst over gewasbescherming, in het Agri Innovation Centre te Dronten. Tijdens de bijeenkomst hebben ongeveer 100 aanwezige agrariërs verschillende demonstraties bijgewoond van de nieuwste technieken en innovaties waarmee de emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater vanaf het erf en het perceel verder verminderd kunnen worden.

Ook de heer Van ’t Zet en de heer Noome waren hierbij aanwezig. “De bijeenkomst werd geïnitieerd vanuit alle betrokken partijen en juist dát was er zo goed aan. De betrokkenen staan niet tegenover elkaar, maar doen het samen. Hierdoor worden bruggen geslagen, inzichten gedeeld en ontstaat er wederzijds begrip”, aldus de heer van ’t Zet.

Eind november 2017 is er een soortgelijke demonstratiebijeenkomst georganiseerd door Actieplan Bodem & Water. Ook toen werden de aanwezigen langs diverse demonstraties geleid. Waterschap Zuiderzeeland is al jaren bezig om het bewustzijn onder de agrariërs te vergroten. “Zo presenteren we bijvoorbeeld de resultaten van het meetnet gewasbeschermingsmiddelen via internet en op bijeenkomsten”, vertelt Bert van den Bosch, Senior Medewerker Watertoezicht bij Waterschap Zuiderzeeland, in een eerder interview.

“Bijeenkomsten als deze mogen wat mij betreft vaker georganiseerd worden, zodat meer mensen de gelegenheid krijgen om hiernaartoe te gaan. Lang niet iedereen is al voldoende op te hoogte van de mogelijkheden en vernieuwde wetgeving.” - de heer van ‘t Zet

Demonstratiebijeenkomst
De bijeenkomst begon met een opening van Arnold Michielsen van LTO Noord en twee presentaties. Gedurende de middag konden alle aanwezigen verschillende demonstraties in groepjes bekijken. Van de nieuwste ontwikkelingen van spuitmachines en zuiveringsvoorzieningen voor restvloeistoffen tot het gebruik van erfemissiescans; er was gedurende de middag zowel aandacht voor het milieu als voor de arbeidsveiligheid. “Tijdens de bijeenkomst is ook gesproken over wetgeving. Wetgeving werkt in sommige gevallen erg goed om zaken af te dwingen, daar ben ik blij mee. Aan de andere kant kan het ook frustrerend werken, omdat alles volgens bepaalde processen en procedures gaat. Denk daarbij aan de mestwetgeving en de strenge toelatingseisen van gewasbeschermingsmiddelen”, aldus de heer Noome.

“Bijeenkomsten als deze dragen goed bij aan de bewustwording van boeren.” - de heer Noome

Erfmissie kan en moet naar beneden
Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Het is erg belangrijk om emissies van gewasbeschermingsmiddelen te beperken, om zo middelen te kunnen behouden. Zoals Arnold Michielsen van LTO Noord Flevoland in een eerder interview al aangaf, staat momenteel zo’n 60% van de actieve stoffen op de nominatie om te verdwijnen.

“Het is goed om te laten zien welke technische mogelijkheden er zijn voor gewasbescherming”, vindt de heer Noome. “Het zijn niet alleen de zware technische middelen die een verschil kunnen maken; ook een relatief eenvoudig middel als een erfscan is goed om in te zetten. Het is goed dat er in een relatief korte tijd veel verschillende dingen zijn laten zien.”

“Ondanks dat ik al veel weet, heb ik tijdens deze bijeenkomst op meerdere vlakken nieuwe inzichten gekregen. Ik hoop echter wel dat het onderwerp ‘milieuvriendelijk reinigen van kisten’ tijdens een volgende bijeenkomst uitgebreid besproken wordt.”  - de heer van ‘t Zet

Kennis uitbreiden
Zowel de voor- als de nadelen van diverse nieuwe technieken en innovaties werden tijdens de bijeenkomst besproken, tot genoegen van de heer van ’t Zet: “Van collega agrariërs, die al tijden een wingssprayer in gebruik hebben, hoorde ik nu ook eens een kritische noot, deze zal je van een verkoper nooit horen. Het gaf me een realistischer inzicht.” Een andere demonstratie ging over de nieuwe keuringsplicht van spuitapparatuur. “Mijn ervaring is dat bedrijven die onze agrarische machines moeten keuren, vaak niet weten hoe ze dat moeten doen”, vertelt de heer van ’t Zet. “Ze zijn niet altijd voldoende op de hoogte over de wetgeving die we hier in Nederland hebben. Wellicht dat deze keuringsbedrijven een volgende keer ook uitgenodigd kunnen worden voor een bijeenkomst als deze.”

“Boeren werken graag mee aan een beter milieu en willen ook zeker hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Dit kost wel tijd en is dus niet vandaag op morgen gerealiseerd.” – de heer Noome

Verlenging spuitlicentie
Alle agrariërs die beroepsmatig met gewasbeschermingsmiddelen werken, zijn verplicht om een spuitlicentie te halen. Hiermee tonen ze aan dat ze over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om verantwoord met gewasbeschermingsmiddelen te werken. De licentie is 5 jaar geldig en de agrariërs dienen binnen die 5 jaar minimaal 4 kennisbijeenkomsten bij te wonen, zoals deze van 16 maart. Met het bijwonen van de demonstratiebijeenkomst hebben alle aanwezigen, één punt voor de verlenging van hun spuitlicentie behaald.

>>Terugblik demonstratiebijeenkomst gewasbescherm...

Heeft u een vraag?

neem contact op