info@bodemenwaterflevoland.nl

Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start!

08-12-2014

Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat van start!

Op 8 december 2014 vertrok er een bus met belangstellende boeren uit Flevoland richting Groningen om kennis te maken met systeemgerichte drainage. Dit is een vorm van maatwerkdrainage waarbij de boer zelf actief de waterhuishouding op perceelsniveau kan sturen. De boeren namen een kijkje bij twee bedrijven om dit met eigen ogen te zien. Eén bedrijf in Hornhuizen (rotatiegewas op kleigrond) en één bedrijf in Borgsweer (pootaardappelen in rotatie op zavel), helemaal in de kop van Groningen achter de zeedijk. Deze beide bedrijven draaien mee in het project Spaarwater. 

spaarwater_1_1 spaarwater_2_0 spaarwater_3_0 spaarwater_4_0 spaarwater_5_0

Met systeemgerichte drainage kan de grondwaterstand actief gestuurd worden. Dit biedt kansen voor het optimaliseren van de productieomstandigheden en het aanpakken van waterhuishoudkundige problemen (verlagen snelheid bodemdaling, verbetering bodemstructuur, minder wateroverlast, verbeteren zoetwatervoorziening en verbetering waterkwaliteit). Hierdoor kan de pilot Systeemgerichte drainage Flevoland (Spaarwater) gezien worden als een vervolg op de DAW-pilot Noordoostpolder.
 
Excursie
De excursie is georganiseerd vanuit het Actieplan Bodem en Water Flevoland en is geïnitieerd door Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en LTO Noord Flevoland. De pilot Systeemgerichte drainage (Spaarwater) wordt gefaseerd opgebouwd en begon maandag 8 december met een kennismaking met systeemgerichte drainage door een excursie naar deze twee proeflocaties. In 2015 worden de mogelijkheden voor systeemgerichte drainage in Flevoland verder verkend, om tenslotte twee potentieel geschikte locaties uit te kiezen in deze provincie.
 
Go / no go
In 2016 beslist de Stuurgroep Actieplan Bodem en Water Flevoland of er voldoende kansen zijn voor het project. Op basis van inhoud, draagvlak en financiën wordt dan besloten of er tot een praktijkproef kan worden overgegaan. Nadat besloten is om door te gaan met de praktijkproef wordt het systeem voor de kavels ontworpen en aangelegd en wordt drie jaar praktijkervaring opgedaan. Aan het eind wordt het project geëvalueerd.
 
Kennis uitwisseling
Een belangrijk onderdeel van het project is het uitwisselen van kennis. Er wordt een ‘community of practice’ opgezet. Doordat het project deel uitmaakt van het bredere Spaarwaterproject wordt ook kennis uitgewisseld met Groningen, Friesland en Noord-Holland. Binnen Flevoland wordt behalve met de directe deelnemers ook via het netwerk van het Actieplan Bodem en Water kennis uitgewisseld.
 
Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met:

  • Provincie Flevoland - Christoffel Klepper (telefoonnr. 0320 265429)
  • Waterschap Zuiderzeeland - Margreet Vermeer (telefoonnr. 06 1132 4130)
  • Projecten LTO Noord - Ton Kraakman (telefoonnr. 06 5153 3310)
  • Project Spaarwater - Jouke Velstra – Acacia (telefoonnr. 06 1213 3713)

>>Project Systeemgerichte drainage Flevoland gaat...

Heeft u een vraag?

neem contact op