info@bodemenwaterflevoland.nl

ABW zoekt nieuwe programmamanager 

Nadere toelichting op ABW-programma en organisatie

Het ABW programma
Het gezamenlijk – ieder vanuit legitimatie en motivatie – werken aan de toekomstige landbouw is een doorgaand traject van lange adem waarbij het faciliteren van de in gang gezette beweging van groot belang is. Het ABW – als langjarig samenwerkingsverband – heeft dan ook de kenmerken van een regisserend programma om zodoende de samenwerking te sturen en dat betekent dat het programma:

 • De plaats is waar deelnemende partijen hun opgaven waaraan zij willen werken met elkaar delen en gezamenlijk oppakken (programmering en agendering);
 • De plaats is waar (kennis)activiteiten worden geïnitieerd, partijen aan elkaar worden gekoppeld, activiteiten met elkaar worden verbonden en zodoende ervoor zorgt dat kennis met elkaar gedeeld en ontwikkeld wordt (makelaarsfunctie);
 • De plaats is waar monitoring en evaluatie plaatsvindt van de resultaten van activiteiten en dit vertaalt naar de programmering (evaluatie en reflectie).

In dit programmaplan 2021 – 2026 verantwoorden we de keuzes die wij in 2021 gemeenschappelijk hebben gemaakt over:

 • De inhoudelijke opgave waaraan we willen werken. Wat zijn de prioriteiten voor duurzaam bodem- en waterbeheer in de vorm van operationele doelen waar we de komende jaren voor willen gaan staan?
 • De werkwijze van het ABW inclusief sturingsprincipes en de wijze waarop we het programma internaliseren bij de deelnemende partijen: agrarische netwerken en agro bedrijfsleven en bij de overheden.
 • De monitoring en evaluatie van het programma: activiteiten in relatie tot doelen.
 • De inhoudelijke opgave is vastgelegd voor de komende zes jaar op niveau van (operationele) doelen. Per jaar worden concrete activiteiten geprogrammeerd en verantwoord (jaarverslag) die leiden tot de realisatie van de doelen.

Het programma functioneert dankzij een daarop toegesneden structuur en organisatie.

Organisatie van het ABW
De organisatie van het actieplan vindt plaats doormiddel van een programmateam en aanjaagteam, begeleid door het onafhankelijk management (met programma manager en communicatie-adviseur). Het aanjaagteam is nieuw en moet nog verder  vorm worden gegeven in de praktijk.

Programmateam

Het Programmateam werkt onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep en is verantwoordelijk voor de programmering op inhoud en netwerk. Hierin komen alle lijnen samen.

Taken:

 • Opstellen van het programma op hoofdlijnen en jaarplannen die daarvan worden afgeleid.
 • Gesignaleerde initiatieven (behoeften) verder brengen zodat er actie ontstaat. Deze initiatieven ontleent zij aan de Aanjaaggroep en aanvullende signalen die elders aan de orde zijn geweest.
 • Organiseren van samenhang van nieuwe initiatieven met wat al is gebeurd of nog gaande is.
 • Mede organiseren van activiteiten.
 • Onderhouden en versterken van het netwerk: agrarische netwerken en het agro bedrijfsleven.
 • Functioneert als het levendige geheugen van het programma: initieert, coördineert, kwaliteitszorg, e.d.
 • Neemt integraal deel aan het aanjaagteam en onderhoudt contacten met het aanjaagteam.
 • Onderhoudt contacten landelijk: ministeries en uitvoeringsorganisaties.
 • Onderhoudt contacten met financieringsmogelijkheden voor activiteiten in de publieke sfeer (overheden regionaal en landelijk) en in de private sfeer.
 • Verantwoording: jaarverslag, monitoring op de doelen.

Samenstelling:
In het programmateam zitten drie mensen uit de agrarische sector (verdeeld over de drie deelgebieden van Flevoland) en (vooralsnog) twee medewerkers van zowel provincie als waterschap. Provincie en waterschap werken vanuit een gezamenlijke opgave van de regionale overheden.

Werkwijze:

 • Programmateam vergadert 5 keer per jaar als groep en leden werken tussendoor aan de afspraken en informeren elkaar;
 • Leden van programmateam functioneren onafhankelijk en leggen verantwoording af voor hun inzet binnen de eigen kring (bedrijf, agrarisch netwerk, overheid);
 • Organisatie: groep wordt georganiseerd door het programma management.
 • Onderhouden van een database van projecten.

De verantwoordelijkheid van de programmamanager is hiervan een belangrijke afgeleide.

Aanjaagteam

Het programma is afhankelijk van het enthousiasme van mensen en het initiatief dat zij willen en kunnen nemen. De in 2020 afgeronde evaluatie heeft geleerd dat het programma een mechanisme moet hebben om datgene dat leeft binnen de sector, en binnen de regionale overheden op te halen en te organiseren en te vertalen naar acties toe.

Het (beoogde) Aanjaagteam overziet wat de actualiteit van bodem, water, klimaat en landgebruik in Flevoland is. Deze groep bouwt voort op de inhoudelijke thema’s van het programma. Zij maken die thema’s levendig en verbinden er mensen aan. Het aanjaagteam:

 • Signaleert en agendeert ontwikkelingen op gebied van bodem, water, klimaat en landgebruik in relatie tot de doelen van ABW. Adviseert over de in gang te zetten acties en neemt zo nodig daaraan deel.
 • Zorgt dat initiatieven en acties bekend zijn binnen agrarische netwerken en agro bedrijfsleven.
 • Zorgt dat Signalen die ook een beleidsmatige vraag met zich meebrengen, samen met het aanjaagteam worden geagendeerd en gaat na of er beleidsarm al aan gewerkt kan worden.

Samenstelling: Deelnemers uit de verschillende agrarische netwerken en medewerkers van regionale overheden (uit programmateam). De deelnemers uit de agrarische netwerken kunnen medewerkers uit het agro bedrijfsleven uitnodigen om deel te nemen. Het programmateam brengt het aanjaagteam bij elkaar.

Stuurgroep

Het is de stuurgroep die zorgt voor de verankering van de samenwerking en het bijbehorende programma binnen de verschillende bestuurlijke organisaties, inclusief de borging van de beschikbaarheid van de afgesproken middelen voor het programma.

Samenstelling: Een gedeputeerde van de provincie Flevoland, een heemraad van het waterschap Zuiderzeeland en een LTO-bestuurder LTO-Noord Flevoland vormen samen de Stuurgroep.

>Werkwijze ABW

Heeft u een vraag?

neem contact op