info@bodemenwaterflevoland.nl

Werken aan water met POP3

01-10-2018

Werken aan water met POP3

Tot en met vrijdag 23 november 2018 kan een POP3 aanvraag ingediend worden voor een bijdrage aan niet-productieve investeringen in water. Het belang van een goede waterkwaliteit raakt ons allemaal en agrariërs niet in de laatste plaats. De Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische samenstelling moeten hebben en ecologisch op orde moeten zijn. Afspoeling van erf, perceel en bodem dragen - ook in Flevoland - bij aan te hoge concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Deze POP3-subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren in het kader van de (her-)inrichting, transformatie en het beheer van het watersysteem voor de landbouw-, water- en klimaatdoelen. De aanleg van natuurvriendelijke oevers helpt bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Maatregelen om afspoeling van bodem en percelen te minimaliseren zijn bijvoorbeeld de aanleg van droge of natte bufferstroken of infiltratiegreppels. Erfafspoeling kan worden verminderd door herinrichting van het erf met bijvoorbeeld voorzieningen, opvang en zuivering van bedrijfswater. Dergelijke investeringen op het erf komen in aanmerking voor subsidie als ze verder gaan dan wettelijk verplicht is.

Flevolandse opgaves (toegespitst op deze openstelling)

In Flevoland zijn een aantal maatregelen benoemd die bijdragen aan de opgaves van dit gebied, prioriteiten zijn:  

  1. verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen; 
  2. verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van meststoffen;
  3. verbetering van de inrichting van het watersysteem die bijdraagt aan de waterkwaliteit en/of het bergen van water;
  4. verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur) en aanvullende voorzieningen die de bodemdaling helpen vertragen.

Gewasbescherming
In de provincie Flevoland ligt de grote waterkwaliteitsopgave bij de normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen. Ondanks verbeteringen vormen gewasbeschermingsmiddelen een hardnekkig probleem. Niet-productieve investeringen die de emissie van erf en kavel beperken kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van de emissies.

Nutriënten
Het oppervlaktewatersysteem voldoet nagenoeg geheel, net als de gehaltes voor nutriënten en nitraat in het grondwater. Wel is er een licht stijgende lijn te zien. De nutriënten zijn niet de meest urgente waterkwaliteitsopgave binnen Flevoland, maar het blijft een belangrijke opgave. Beperking van de oppervlakkige afstroming van erf en kavel draagt bij aan deze opgave.

Natuurvriendelijke oevers
Een goede inrichting is ook van belang voor de waterkwaliteit en het waterbergend vermogen. Hierbij kunnen natuurvriendelijke oevers zorgen voor vestigingsmogelijkheden van planten en dieren en voor extra waterberging. Aanleg van natuurvriendelijke oevers in waterlopen die in directe verbinding staan met het landelijke watersysteem, zoals landbouwsloten, kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit op het moment dat ze permanent watervoerend zijn. Bij voorkeur liggen dergelijke natuurvriendelijke oevers in landbouwsloten in gebieden aangeduid met goede waterkwaliteit. 

Bodem
Een goed functionerende bodem (structuur, vruchtbaarheid, bodemgezondheid en een voldoende hoog gehalte organische stof) is in staat om water en voedingsstoffen op maat te leveren, levert ruimte voor waterberging op en verbetert de waterkwaliteit in het oppervlakte- (en grond-)water door geringere af- en uitspoeling, hetgeen een stimulerend effect heeft op de biodiversiteit. Binnen Flevoland treedt in meerdere gebieden bodemdaling op. Mogelijk kunnen bepaalde aanvullende peilgestuurde drainagevoorzieningen bijdragen aan het beperken van de bodemdaling en aan het beter omgaan met de effecten van bodemdaling op de waterhuishouding op en in het perceel.

Meer over POP3 

Download: Flyer erfemissie en POP3

>>Werken aan water met POP3

Heeft u een vraag?

neem contact op