info@bodemenwaterflevoland.nl

Uitnodiging: kringlooplandbouw

06-11-2020

Uitnodiging: kringlooplandbouw

Hebt u interesse in goede benutting van stikstof in uw teelt? En in de voorraad die na het groeiseizoen in uw bodem is achtergebleven? Meld u aan, dan gaan we samen aan de slag.

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor planten en gewassen en een belangrijke bouwstof voor aminozuren en dus eiwitten en bepalen daarmee in grote mate de opbrengst. In onze hoogproductieve landbouw gaat per hectare veel stikstof rond. Het is belangrijk om die maximaal te benutten, daar profiteert het gewas, uw inkomsten en het milieu van. In het Actieplan Bodem en Water, een initiatief van LTO Noord, Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland willen we samen met u op zoek gaan naar mogelijkheden om stikstof beter te benutten binnen uw teeltsysteem: waar kunnen we stikstof(voorraden) ontdekken die onvoldoende worden benut en beter behouden kunnen worden?

Hoe doen we dit?

  • Akkerbouwers met interesse melden zich aan (één perceel per deelnemer)
  • NMI Agro bemonstert deze maand uw bodems op minerale stikstof in het bodemprofiel
  • Aanvullend worden er gegevens gevraagd over vruchtwisseling en bemesting
  • De resultaten worden geanalyseerd en in telersgroepen besproken na de jaarwisseling (binnen de dan geldende Coronamaatregelen voor samenkomsten).

Graag ontvangen wij uw opgave voor 12 november via Bo Stout | bstout@clm.nl | 06 38484398

Bekijk de volledige uitnodiging

>>Uitnodiging: kringlooplandbouw

Heeft u een vraag?

neem contact op