info@bodemenwaterflevoland.nl

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

20-11-2018

Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kan voor de derde keer in de POP3-periode een subsidie worden aangevraagd voor het geven van trainingen, workshops en demonstraties en voor het coachen van (groepen) ondernemers in de agrarische sector.  Door middel van deze subsidieregeling wordt kennisoverdracht in de agrarische sector gestimuleerd. Dat draagt bij aan de transitie van de landbouw naar een duurzame en toekomstbestendige sector. 

Met deze subsidieregeling wil de provincie kennisdeling op het gebied van duurzaam bodem- en watergebruik bevorderen en innovatieve landbouwoplossingen in het algemeen breder beschikbaar maken voor de Flevolandse landbouwsector. Deze openstelling gaat over het gehele werkveld van de landbouw, dus meer dan bodem en water. Een goede bodem en waterkwaliteit draagt wel bij aan de goede condities voor een weerbare en wendbare landbouw in Flevoland in de lijn van de opgave Landbouw Meerdere Smaken.  Vanuit Bodem en water wordt gehecht aan twee groepen prioriteiten:

Proces: Aanpak van project

 • Het spreekt voor zichzelf dat een project functioneel is als er ondernemers zijn die zich daadwerkelijk eraan willen verbinden. Maak dat zichtbaar in de aanvraag.
 • Juist bij training en demonstratie is het belangrijk grote groepen ondernemers te bereiken. Dus besteed aandacht aan een functionele manier van communicatie over de activiteit. Gebruik daarvoor de infrastructuur van de agrarische netwerken.

Inhoud: Bodem en Water

 • Waterkwantiteit: mede ingegeven door het bijzondere jaar 2018 is er bij de ondernemers belangstelling om meer inzicht in en ervaringen met:
  • Waterconserverende drainage (peilgestuurd e.d.);
  • Bouwplan management dat bijdraagt aan de waterconservering van de bodem. Structuur en tegengaan van verdichting is daarbij essentieel.
 • Functionaliteiten van organische stof. De inzet van ondernemers in Flevoland voor organische stof is variabel. Ondernemers zijn geïnteresseerd in de relatie tussen functionaliteit en kwaliteit/type organische stof en de wijze waarop zij die onderhouden (bouwplan, grondbewerking, compost, dierlijke mest, etc.).
 • Groenbemesters, als onderdeel van bouwplan. Er zijn specifieke vragen van ondernemers wat verschillende soorten groenbemesters kunnen doen in relatie tot functionaliteit van organische stof.
 • Waterkwaliteit: gelet op de verschillen tussen aanvoer (mest) en afvoer (gewas) van nutriënten, zijn ondernemers geïnteresseerd in ontwikkeling van (grond)waterkwaliteit. En ook in voorkomen van afspoeling vanaf perceel binnen gewassenteelt.

Deze inzet sluit goed aan de openstelling van de provincie. Met name de thema’ s kringlopen, klimaatmitigatie en -adaptatie, omgevingskwaliteit worden door deze onderwerpen goed bediend. Binnen de tendersystematiek wordt bij de selectiecriteria aan haalbaarheid de grootste waarde toegekend en dat komt overeen met de aanbeveling om bij voorbaat ondernemers te binden aan het project.

Aansluiten bij wat loopt

Er lopen diverse projecten en activiteiten binnen Flevoland op gebied van Bodem en Water, zowel POP als niet-POP. Aanvragen zijn kansrijker als daarop wordt aangesloten met nieuwe initiatieven en daar een meerwaarde aan wordt toegevoegd. Tweede helft november volgt een groeiend overzicht van lopende projecten op onze website.

Overzicht projecten in Flevoland (update 26/03/19)

Over ABW en POP

Programma management van beide programma’s hebben de volgende samenwerkingsafspraken gemaakt:

 • ABW inventariseert en publiceert de thema’s waar de sector belangstelling voor heeft op gebied van bodem en water. Daarvoor onderhoudt het ABW contacten met de diverse agrarische netwerken en agro bedrijfsleven.
 • ABW motiveert partijen in Flevoland (w.o. agro bedrijfsleven) om (collectieve) aanvragen te organiseren en in te dienen.
 • ABW adviseert initiatiefnemers over afstemming met lopende activiteiten.

Binnen het samenwerkingsverband van het ABW is de private poot (LTO, onafhankelijk programma management) verantwoordelijk voor uitvoering van deze afspraken.

Bodem en water als basis voor Duurzame landbouw

Belangrijke basisvoorwaarden voor een duurzame landbouw voor de lange termijn zijn een goed functionerende bodem (structuur, vruchtbaarheid en bodemgezondheid) die in staat is om water en voedingsstoffen op maat te leveren en kan bijdragen aan de weerbaarheid van gewassen. Tegelijkertijd ontstaat hiermee ruimte voor waterberging en verbetert de waterkwaliteit in het oppervlakte- (en grond-)water door geringere af- en uitspoeling, hetgeen een stimulerend effect heeft op de biodiversiteit. De aanpak voor een beter watersysteem en waterkwaliteit via de bodem is een belangrijk instrument in het Flevolandse waterbeleid en de opgaven die daaruit voortvloeien. Deze zijn daarom ook sturend binnen het Actieplan Bodem en Water Flevoland. Daarnaast is aanpak van erfemissie ook van belang.

Opgaves

Voor Flevoland zijn opgaves op het gebied van bodem en water geformuleerd op basis van bovenstaande insteek en de huidige situatie.  

Download de Flevolandse Bodem en Water opgaves

>>Subsidie voor kennisoverdracht (M1)

Heeft u een vraag?

neem contact op