info@bodemenwaterflevoland.nl

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

20-11-2018

Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

In de periode van 29 oktober 2018 tot en met 11 januari 2019 kunnen Flevolandse agrariërs een aanvraag indienen voor een bijdrage aan fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van de agrarische onderneming. Met deze tweede openstelling van de maatregel Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering kunnen agrarisch ondernemers subsidie aanvragen voor fysieke investeringen voor innovatie,modernisering en verduurzaming van hun bedrijf. Subsidies kunnen betrekking hebben op onder andere nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en biodiversiteit.

De subsidie is bedoeld om agrariërs aan te zetten tot duurzamer ondernemen, door bijvoorbeeld te investeren in nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, vermindering van energieverbruik, biodiversiteit en maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beheersen. Deze openstelling gaat over het gehele werkveld van de landbouw, dus meer dan bodem en water. Een goede bodem en waterkwaliteit draagt wel bij aan de goede condities voor een weerbare en wendbare landbouw in Flevoland in de lijn van de opgave Landbouw Meerdere Smaken. Het gaat hierbij om fysieke investeringen die bijdragen aan goede condities voor een weerbare en wendbare landbouw in de lijn van de opgave Landbouw Meerdere Smaken. De subsidieverstrekking vindt plaats op basis van een tender. Bij de beoordeling ligt de nadruk op innovatie. Daarnaast wordt er gelet op de wijze waarop over de (effecten van) de investering wordt gecommuniceerd waardoor andere landbouwers kennis nemen van de innovatie.

Bodem en water als basis voor Duurzame landbouw

Belangrijke basisvoorwaarden voor een duurzame landbouw voor de lange termijn zijn een goed functionerende bodem (structuur, vruchtbaarheid en bodemgezondheid) die in staat is om water en voedingsstoffen op maat te leveren en kan bijdragen aan de weerbaarheid van gewassen. Tegelijkertijd ontstaat hiermee ruimte voor waterberging en verbetert de waterkwaliteit in het oppervlakte- (en grond-)water door geringere af- en uitspoeling, hetgeen een stimulerend effect heeft op de biodiversiteit. De aanpak voor een beter watersysteem en waterkwaliteit via de bodem is een belangrijk instrument in het Flevolandse waterbeleid en de opgaven die daaruit voortvloeien. Deze zijn daarom ook sturend binnen het Actieplan Bodem en Water Flevoland. Daarnaast is aanpak van erfemissie ook van belang.  

Over ABW en POP

Programma management van beide programma’s hebben de volgende samenwerkingsafspraken gemaakt:

  • ABW inventariseert en publiceert de thema’s waar de sector belangstelling voor heeft op gebied van bodem en water. Daarvoor onderhoudt het ABW contacten met de diverse agrarische netwerken en agro bedrijfsleven.
  • ABW motiveert partijen in Flevoland (w.o. agro bedrijfsleven) om (collectieve) aanvragen te organiseren en in te dienen.
  • ABW adviseert initiatiefnemers over afstemming met lopende activiteiten.

Binnen het samenwerkingsverband van het ABW is de private poot (LTO, onafhankelijk programma management) verantwoordelijk voor uitvoering van deze afspraken.

Flevolandse Bodem en Water opgaves

De investeringsmogelijkheden kunnen worden verdeeld over enkele thema’s ten aanzien van bodem en  water, passend bij de bodem en water opgaves:

  • Investeringen om bodemverdichting te voorkomen
  • Investeringen in bodemdaling en waterbeheer
  • Investeringen in waterbesparing in de teelt
  • Investeringen om te zorgen voor kwalitatief hoogwaardige organische stof
  • Middel reducerende technieken, zuiveringstechnieken en kistenreiniging

Voor Flevoland zijn opgaves op het gebied van bodem en water geformuleerd op basis van bovenstaande insteek en de huidige situatie.  

Download de Flevolandse Bodem en Water opgaves

Overzicht projecten in Flevoland (update 26/03/19)

 

 

>>Subsidie voor innovatie en modernisering (M2)

Heeft u een vraag?

neem contact op