info@bodemenwaterflevoland.nl

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

18-06-2021

Stimulans voor duurzame innovatie agrarische sector Flevoland

De provincie Flevoland stelt van maandag 28 juni 2021 tot en met vrijdag 17 september 2021 opnieuw POP3+ maatregel “Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische bedrijven” open. Doel van deze regeling is stimulering van landbouwers om duurzaam te investeringen in innovatie en modernisering van hun agrarische bedrijf. 

Om ook in de toekomst een duurzame agrarische sector te hebben in Flevoland, is het nodig om te blijven innoveren en moderniseren. Daarbij rekening houdend met de omgeving, klimaat en biodiversiteit. In deze openstelling is gekozen voor stimulering van investeringen die bijdragen aan verschillende doelen:

  • verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur)
  • verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen van erf en perceel
  • waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in samenhang met beperking van de bodemdaling en tegengaan verzilting
  • vernieuwing en diversificatie in de landbouw, zoals beoogd in het provinciale beleid Landbouw Meerdere Smaken
  • reductie van ammoniak en stikstofoxide emissies.

Subsidies kunnen betrekking hebben op diverse plattelandsontwikkeling thema’s, zoals nieuwe marktconcepten, gesloten kringlopen, energiegebruik, klimaatmitigatie en versterking van biodiversiteit. Met de openstelling van deze maatregel worden kansen geboden voor de (brede) uitrol van duurzame innovaties en moderne technieken en materieel in Flevoland.

Inspiratielijst met mogelijke maatregelen

Online informatiebijeenkomst op donderdag 24 juni 2021
Voor potentiële subsidieaanvragers organiseert provincie Flevoland op donderdag 24 juni 2021 (13.00 tot 14.30 uur) een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst komen diverse aspecten aan de orde die van belang zijn bij het voorbereiden en indienen van een subsidieaanvraag in het kader van deze maatregel. Aanmelden kan door een mail te sturen naar plattelandsontwikkeling@flevoland.nl. U ontvangt een link naar de sessie.

Subsidie aanvragen?
In totaal is er € 5.750.000 beschikbaar gesteld voor deze subsidie, bestaande uit € 2.620.000 vanuit het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en € 3.130.000 vanuit het Europese Landbouw Fonds Plattelandsontwikkeling (50%) en provinciale middelen (50%). De subsidie wordt verstrekt aan landbouwers en groepen landbouwers. In het openstellingsbesluit staan alle voorwaarden voor het indienen van een aanvraag.
Voor het aanvragen van deze subsidie moet de aanvrager een aantal stappen doorlopen. Op de website van Provincie Flevoland vindt u meer informatie over de procedures van deze regeling: Regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen - Provincie Flevoland

>>Stimulans voor duurzame innovatie agrarische se...

Heeft u een vraag?

neem contact op