info@bodemenwaterflevoland.nl

Provincie stimuleert agrarische investeringen in internationale waterdoelen

23-04-2018

Provincie stimuleert agrarische investeringen in internationale waterdoelen

De provincie Flevoland wil agrariërs stimuleren om de agrarische sector te moderniseren én samen te werken aan de realisatie van de internationale waterdoelen. Daarom biedt zij agrariërs en samenwerkingsverbanden van agrariërs de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor fysieke investeringen, die een direct of indirect effect op de verbetering van de waterhuishouding hebben. Hiervoor is via POP3 in totaal ruim € 2 miljoen beschikbaar, afkomstig uit Europa.

Bekijk de Flevolandse opgaven

Flevolandse opgaves en subsidiabele activiteiten
Om deze subsidie gerichter in te kunnen zetten, heeft de provincie - in overleg met Actieplan Bodem en Water - de regeling Fysieke investeringen Water specifiek gemaakt voor de Flevolandse situatie. Hiervoor is een doorvertaling naar de Flevolandse opgaven gemaakt, waarbij het ABW-criterium ‘water via de bodem’ een rol speelt. Dit betekent dat voor agrariërs subsidie te verkrijgen is voor fysieke investeringen die bijdragen aan (een van) deze vier doelen:

  1. Verbetering van de bodemkwaliteit (waaronder bodemstructuur);
  2. Verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van gewasbeschermingsmiddelen;
  3. Waterbesparing in de teelt, mogelijkerwijs in combinatie met beperking van de bodemdaling;
  4. Verbetering van de waterkwaliteit door vermindering van de emissies van meststoffen.

Op basis van deze opgaven is een prioritering opgesteld en zijn deze opgaven vertaald naar een lijst met subsidiabele activiteiten.

Zoals blijkt uit de activiteitenlijst is de subsidie vooral gericht op investeringen in materieel, vandaar de naam “fysieke investeringen”. Het mooie daarvan is dat de investering ook mag bijdragen aan de productiviteit van uw bedrijfsvoering. U kunt dus subsidie krijgen voor investeringen die u als agrarische ondernemer ook kostenbesparingen of hogere omzet opleveren.  Zo kunt u een dergelijke investering nog sneller terugverdienen!

In samenwerking met ABW
Het ABW heeft voor deze openstelling in december 2017 een consulterende bijeenkomst georganiseerd met de agrarische netwerkorganisaties in Flevoland en aan het ABW gelieerde agrobedrijfsleven. Op basis van de uitkomsten van deze consultatie is een advies gegeven over de opgaven, behoefte en de prioriteiten die we in Flevolandse agrarische sectoren zien. De provincie heeft het grootste deel van dit advies kunnen overnemen.

Maximaal 40% bijdrage
Aanvragers kunnen voor investeringen die bijdragen aan de waterdoelen maximaal 40% subsidie krijgen. Er geldt een ondergrens van minimaal €100.000. De provincie zoekt daarom investeringen waarvoor de subsidiabele kosten minimaal op €250.000 uitkomen.

De betreffende investering en de subsidieaanvraag moeten aan strikte criteria voldoen. Er wordt bij POP3 een tendersystematiek gehanteerd. Dit betekent dat aanvragen beoordeeld worden op kwaliteitscriteria en de hoogst scorende aanvragen komen in aanmerking voor subsidie, totdat het beschikbare subsidiebedrag is uitgeput.

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie, dan kunt u voor vrijdag 25 mei 17.00 uur, uw aanvraag indienen via RVO.nl. Alle informatie die nodig is om een goede aanvraag te kunnen doen, leest u op www.flevoland.nl/POP3 onder de kop “Fysieke investeringen water”.

Gecoördineerde aanvraag
Het ABW is voor deze openstelling betrokken bij een gecoördineerde aanvraag voor meerdere agrariërs in samenwerking met een aantal gebiedspartners.Hou hiervoor de website van het ABW in de gaten! Voor de gezamenlijke aanvragen voor de regeling POP Water M2, kunt u terecht bij:

  • Erik Arts | e.arts@countus.nl | 06 34655144
  • Gerda van der Horst | Gerda.vanderhorst@flynth.nl | 06 51400420

>>Provincie stimuleert agrarische investeringen i...

Heeft u een vraag?

neem contact op