info@bodemenwaterflevoland.nl

Ons platteland van morgen zoekt ideeën

02-03-2023

Ons platteland van morgen zoekt ideeën

Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur en klimaat en een verdere verandering van de landbouw. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden.

Natuur en landbouw

Provincie Flevoland gaat op 1 juli 2023 een gebiedsprogramma landelijk gebied indienen bij het Rijk. In het gebiedsprogramma staat hoe we kunnen komen tot een leefbaar en toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed leven en ondernemen is. Met ruimte voor agrarisch ondernemerschap en vitale natuur.

Wat is uw idee?

In Flevoland willen we een toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is. Herstel van de biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw zijn daarvoor belangrijk. Als aanvulling op de gesprekken die we nu al in het gebied hebben over bijvoorbeeld bodem en water, wil provincie Flevoland voor het gebiedsprogramma graag horen wat uw ideeën zijn voor een toekomstbestendig landelijk gebied. Denk bijvoorbeeld aan innovaties in de bedrijfsvoering, andere teelttechnieken, aan de aanpassing van het bedrijf in een meer circulaire richting of het aanleggen van natuurvriendelijke akkerranden, oevers en wegbermen en vergroten van de blauw/groene dooradering om de biodiversiteit te versterken. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden!

Doe mee

Doe mee en laat ons weten wat uw idee is. Dit kan tot en met 30 april 2023. Op onze website transitie landelijk gebied staat meer informatie hoe u een idee kunt indienen.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail aan landelijkgebied@fevoland.nl of bel 06 – 50 17 88 28 (van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 – 16.00 uur).

>>Ons platteland van morgen zoekt ideeën

Heeft u een vraag?

neem contact op