info@bodemenwaterflevoland.nl

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

16-08-2021

Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nutriëntenbenutting

Dinsdag 24 augustus van 13.30 tot 16.00 uur organiseert het Actieplan Bodem en Water in samenwerking met meerdere projectpartners een schuur- en veldbijeenkomst op een gemengd bedrijf aan de Spieringweg 2 in Dronten. De bijeenkomst staat in het teken van de optimalisering van mest- en nutriëntenbenutting in Flevoland. 

Gebruik van dierlijke mest is interessant voor aanvoer nutriënten en bodemverbetering met organische stof. Het juiste moment van toepassen en de juiste dosering bepalen het rendement en de efficiëntie in benutting van nutriënten. Daarnaast zijn de mogelijkheden om stikstof beter te benutten in uw teeltsysteem van belang: hoe zijn de voorraden beter te beheren en behouden? Momenteel lopen er verschillende projecten en praktijkonderzoeken in Flevoland waarin gekeken wordt welke technieken en strategieën potentie hebben en praktische uitvoerbaar zijn. Om u een overzicht en een inkijkje te geven in welke projecten, demovelden en onderzoeken gaande zijn, organiseren we een schuurbijeenkomst op een gemengd bedrijf en brengen daar een bezoek aan twee demovelden. Aan bod komen onder andere:

  • Precisiebemesting in de (poot) aardappelteelt met perspectief in de (consumptie)aardappelteelt om de dosis drijfmest te verlagen (op basis van resultaten uit het 1e jaar).
  • Verschillende en gefaseerde doseringen mest in de maïsteelt en verdunde mest in grasland (inclusief bezoek demovelden).
  • Beter benutten van stikstof op basis van bodemmetingen na de oogst van Flevolandse percelen.
  • Andere projecten die lopen, zoals bodem en kringlopen op het bedrijf. 

We vertellen u over de eerste resultaten, daarbij krijgt u de gelegenheid vragen te stellen en kennis op te doen. 
We horen ook graag uw input om samen te blijven werken aan het vraagstuk rondom betere benutting nutriënten in de provincie Flevoland. We sluiten de middag af met een borrel.  

Deze bijeenkomst wordt volgens de huidige coronamaatregelen georganiseerd.

Aanmelden bijeenkomst

Download de flyer 

Achtergrond demovelden


Lopende projecten binnen de provincie

Bemestingsproef – precisiebemesting

In de teelt van zetmeelaardappelen heeft Delphy een goede ervaring opgedaan met de toepassing van een halve dosering drijfmest op smalle stroken op de plaats waar de pootrij komt. De stikstof uit de mest komt tijdens het groeiseizoen langzamer vrij dan bij gebruik van kunstmeststikstof. Met financiering door Provincie Flevoland vanuit het Actieplan Bodem en Water is het mogelijk om het perspectief van deze toepassing in pootaardappelen te vergelijken met volveldstoepassing en kunstmeststikstof. Dit is het tweede jaar dat de proeven er liggen, mede naar aanleiding van de eerste resultaten van vorig jaar. 

Onderzoek
De hoofdvraag luidt ‘Wat is het effect van precisiebemesting op de gewasontwikkelingen en op de minerale bodemvoorraad stikstof na de oogst?’ Onderzocht wordt of de kunstmeststikstofgift gedeeltelijk vervangen kan worden door drijfmest en of een halve dosering drijfmest toegediend onder de pootrij evengoed voldoet. Bij consumptieaardappelen is er ook perspectief voor een halve dosering drijfmest. De potentiële hoeveelheid emissie van stikstof uit drijfmest onder de pootrij is lager dan bij een volveldstoediening en daarbij blijft er meer mestruimte over voor bijvoorbeeld vast mest of compost. Naast gewasontwikkeling wordt er in het proefveld ook gekeken naar de stikstof in het bodemvocht in het najaar. Dit sluit aan op het project GLB-pilot Beter benutten stikstof onder de vlag van het ABW. 

Uitvoerder
Delphy (en NMI)

Beter benutten van stikstof

Stikstof is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en een belangrijke bouwstof voor de plant en is daarmee van invloed op de opbrengst. Het is ook een element dat snel wordt omgezet in de bodem in nitraat. Een makkelijke opneembare vorm voor de plant, maar ook makkelijk kan uitspoelen. Het is daarom belangrijk om deze stikstof maximaal te benutten, daar profiteert het gewas, inkomsten van de ondernemer en het milieu van. Ondernemers onderzoeken samen met Het Actieplan Bodem en Water in samenwerking met het FAC in een GLB-pilot wat de mogelijkheden zijn om stikstof beter te benutten binnen het eigen teeltsysteem: hoeveel stikstof zit er in de bodem voor, tijdens en na de teelt? Kunnen de planten erbij en hoe kunnen de stikstofvoorraden beter worden benut en behouden?

Onderzoek
Op basis van eigen cijfers ondernemers inzicht laten krijgen in de hoogte van de stikstofvoorraden op de eigen percelen en waar de benutting door gewassen mogelijk verhoogd kan worden. Dit inzicht komt door op zoek te gaan naar het verhaal achter de cijfers:

  • Bodemopbouw: Hoe goed kan de bodem stikstof vastleggen of komt er vanuit een veenlaag ook stikstof vrij?

  • Beheer: Wat is de invloed van het beheer van nu en van de afgelopen jaren op de stikstofmineralisatie?

  • Bodemstructuur: Kunnen de wortels van de planten bij alle stikstof?

Uitvoerder
FAC, NMI en ondernemers

Verbeterpotentie bodem en teelt benutten met smart farming

Weerssituatie, bodemgehalten en mineralengehalten van mest bepalen in sterke mate de optimale mestgift en mestbenutting.  Met aangepaste methoden van bemesting, machines en toepassing sensortechnieken kan de mestbenutting worden verbeterd. In welke mate hangt ook af van de bedrijfssituatie. Doel van het project is dan ook om technieken op praktijkbedrijven toe te passen en te vergelijken met de huidige aanpak op het bedrijf. Met meting van mestgiften, bodemanalyses, opbrengsten en zonekaarten van satelliet en  dronebeelden worden effecten concreet inzichtelijk gemaakt voor de telers in de praktijk op eigen bedrijf.    Door beter inzetten van technieken 

Onderzoek en demo
Voor de veehouderij richten de drie demovelden zich op gedeelde bemesting van mais, met bijbemesting op basis van bodem en gewas analyses en vocht-/groeiomstandigheden. Daarbij wordt voor zaai de mestgift beperkt tot 60% en bijbemest met vloeibare kunstmest in juni met een spaakwielbemester. Daarnaast wordt de dierlijke mest op grasland toegediend met extra verdunning met water voor een betere benutting en vermindering van emissies van ammoniak. Ook daarbij vergelijking mineralengift en opbrengsteffecten.
Voor de akkerbouw zijn er demovelden met stikstoftrappen in wintertarwe op de onderwijs kavel van Aeres Hogeschool en praktijkbedrijven. Daarbij wordt gekeken naar stikstofopname van het gewas met verschilden sensingtechnieken en effecten van verschillende hoeveelheden bijbemesting op opbrengst en legeringsgevoeligheid. Door vergelijking en analyses van de data op de demovelden komen richtlijnen beschikbaar voor andere bedrijven om de potentie voor eigene bedrijf in te schatten en dit in de naaste toekomst toe te passen. Zo mogelijk onder begeleiding in het kader van dit POP3 project. 

Uitvoerder
Delphy, Aeres, met ondersteuning van de VvB Flevoland

Bodem en Kringlopen Flevoland

Doel is op een praktijkgerichte manier werken aan optimale benutting van nutriënten vanuit de bodem en kringlopen op het bedrijf. 

Onderzoek
Binnen het project gaan de deelnemende (melk)veehouders en akkerbouwers aan de slag in studiegroep verband. In 2021 wordt verdieping gezocht in de OS-balans en onderdelen van de Open Bodem index om de huidige staat van de bodem beter te kunnen duiden om zodoende in 2022 hierop voort te bouwen. 

Uitvoerder
DLV Advies, NMI en WUR

 

 

>>Bijeenkomst en demo optimalisering mest- en nut...

Heeft u een vraag?

neem contact op