info@bodemenwaterflevoland.nl

Naar een duurzame landbouw

De Flevolandse landbouw wordt (inter)nationaal gewaardeerd om haar mooie producten en goede opbrengsten. We kunnen succesvol blijven als er blijvend aandacht aan de bodem wordt gegeven. In vergelijking met andere landen heeft Nederland een zeer goed watersysteem. Dit loopt nu echter tegen haar grenzen aan door klimaatverandering en bodemdaling, ook in Flevoland. Er ontstaan meer problemen met droogte, wateroverlast en verzilting. Agrarische ondernemers hebben daar zelf invloed op, bijvoorbeeld door meer duurzaam te produceren en hun bedrijf optimaal op de toekomst voor te bereiden. Denk daarbij aan:

  • Inrichtingsmaatregelen in het watersysteem nemen
  • Natte tot droge bufferstroken en natuurvriendelijke oevers
  • Precisielandbouw toepassen
  • Inzet zuiveringstechnieken voor erf en percelen
  • Maatregelen om de bodemstructuur te verbeteren

Het water- en bodemsysteem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. En uiteraard moet het water van goede kwaliteit zijn. De doelen voor waterkwaliteit en waterkwantiteit worden in Flevoland vooral bereikt door een duurzaam beheer en gebruik van de bodem. Het Actieplan Bodem en Water daagt ondernemers uit om te ondernemen met nog meer zorg voor bodem en water voor een goede productie voor later.

>>Naar een duurzame landbouw

Heeft u een vraag?

neem contact op