info@bodemenwaterflevoland.nl

Suikerunie en akkerbouwers in gesprek

05-06-2015

Suikerunie en akkerbouwers in gesprek

Op 5 juni 2015 waren enkele bietentelers, de Suikerunie en vertegenwoordigers van het Actieplan Bodem en Water met elkaar in gesprek over een duurzaam bodemgebruik. Grote afnemers van de Suikerunie, zoals Coca-cola en Mars, vragen steeds meer naar producten die op een duurzame manier zijn geteeld. Ook verlangen zij steeds meer gegevens over de productiewijze. Maar hoe doe je dat bij de 9.000 akkerbouwers in Nederland die bieten telen voor de Suikerunie?

De aanwezige akkerbouwers doen mee met het Unitip programma van de Suikerunie. Daarbij worden alle teeltgegevens geregistreerd. Het programma biedt de mogelijkheid om teeltresultaten op bedrijfsniveau en de onderliggende gegevens te vergelijken met het gemiddelde in de regio. Dat biedt handvatten om in te zetten op een duurzamere teelt. Vergelijk het met de eisen die de zuivelsector stelt bij de productie van melk (KringloopWijzer).
 
Duurzaam bodemgebruik
Een duurzame bietenteelt begint bij duurzaam bodemgebruik. Dat betekent:

  • sturen op de organische stofbalans in de bodem,
  • een ruim bouwplan,
  • het toepassen van groenbemesters en graan in het bouwplan,
  • minder zware machines,
  • een gunstige oogstperiode kunnen kiezen onder droge omstandigheden,
  • goede bodembewerking.

Om de bodem van de gastheer aan de Lisdoddeweg goed te bekijken groef bodemdeskundige Coen ter Berg een profielkuil. Op dit deel van de akker wordt elk jaar compost opgebracht en 20 cm diep geploegd. De bieten staan er goed bij en de bodem is tot een meter diep goed belucht, beworteld en gevuld met poriën en bodemleven. Dit is een bodem die veel water en meststoffen vast kan houden. De akkerbouwer geeft aan dat dit ook voor het waterschap van belang is in verband met een goede mogelijkheid tot waterberging.
 
Kennis delen
Er is veel kennis aanwezig onder boeren, maar hoe verspreid je die verder naar anderen zodat die er ook hun voordeel mee kunnen doen? De akkerbouwers suggereerden: kennis delen, betrek de loonwerkers erbij, voorbeelden uit de biologische landbouw en de stichting Veldleeuwerik benutten, organiseer een bodemdag op een bedrijf. Ook blijkt er veel behoefte te zijn aan bodeminformatie op bedrijfsniveau. Suikerunie en het Actieplan overleggen binnenkort welke activiteiten gezamenlijk kunnen worden opgepakt en hoe.

>>Suikerunie en akkerbouwers in gesprek

Heeft u een vraag?

neem contact op