info@bodemenwaterflevoland.nl

Bodemverbetering door maaisel

27-06-2016

Bodemverbetering door maaisel

In het project Biomassa is onderzocht hoeveel maaisel er vrijkomt bij de reguliere beheer- en onderhoudwerkzaamheden van het waterschap. Maar ook welke mogelijkheden er zijn om dit maaisel te gebruiken als waardevolle grondstof in plaats van een afvalstof. Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 14 juni 2016 ingestemd met de businesscase (haalbaarheidsonderzoek) Biomassa.

Voordelen
Vanuit het Actieplan Bodem en Water is er gekozen om eerst te onderzoeken of het maaisel (biomassa) gebruikt kan worden voor de bodemverbetering in Flevoland. Verhoging van het organisch stofgehalte (vruchtbaarheidsgehalte) in de bodem heeft namelijk verschillende voordelen. Het zogenaamde biomassa kan hierdoor bijdragen aan de waterschapsdoelen op het gebied van waterberging (absorptie van water) en waterkwaliteit (vasthouden van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen). Voor de agrariër betekent een hoger organisch stofgehalte een betere kwaliteit van het product (meer opbrengst).

Businesscase
In de businesscase (pdf, 6,4 MB) zijn de kosten van inzameling van het maaisel en de technische mogelijkheden om het maaisel de grond in te krijgen, doorgerekend. De beste werkwijze voor zowel het waterschap als de agrariërs, is na afloop van het onderzoek, dat in het najaar zal starten, bekend. Het algemeen bestuur van het waterschap wordt op 28 juni 2016 geïnformeerd over de businesscase en het onderzoek.

Onderzoek
Het plan is om in het najaar te starten met een onderzoek om het maaien van taluds langs onze tochten uit te laten voeren door agrariërs. Met als doel om maaisel als grondstof voor bodemverbetering te gebruiken. Om het onderzoek te laten slagen, zijn 10 tot 30 deelnemende agrariërs nodig. Dit wil Waterschap Zuiderzeeland bereiken door samen met het Flevolands Agrarisch Collectief (FAC) en LTO agrariërs te benaderen. De wijze waarop dit gebeurt, wordt voor de zomer in afstemming met diverse partijen vastgesteld. Verder wordt tijdens de uitvoering van de pilot nadruk gelegd op onderlinge kennisdeling door bijvoorbeeld bijeenkomsten met deelnemers, artikelen in de Agrarische nieuwsbrief en nieuwsberichten.

Hoe verder?
Op 28 juni 2016 wordt het algemeen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd dat een onderzoek in het najaar wordt gestart.

Mocht u geïnteresseerd zijn om aan het onderzoek deel te nemen, dan kunt u een mail sturen naar waterschap@zuiderzeeland.nl.

>>Bodemverbetering door maaisel

Heeft u een vraag?

neem contact op