info@bodemenwaterflevoland.nl

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

12-07-2016

Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Ontwikkelen en delen van (praktijk)kennis is een van de succesvoorwaarden voor de landbouw
in Flevoland. De kennis en de vraag naar kennis staat niet stil en verloopt via allerlei netwerken.
Duurzaam gebruik en beheer van bodem en water is een belangrijke productievoorwaarde voor
de toekomst. In het Actieplan Bodem en Water maken LTO Flevoland, het Waterschap
Zuiderzeeland en de Provincie Flevoland zich daar hard voor. Op maandag 11 juli gingen boeren met elkaar in gesprek over het intwikkelen en delen van kennis.

Het Actieplan streeft er naar dat agrariërs zelf initiatieven nemen voor duurzaam bodem- en
waterbeheer. Dat kan gaan om het toepassen en verspreiden van bestaande kennis, van
bewezen maatregelen of het ontwikkelen van innovaties in de praktijk. Waar mogelijk wil het
Actieplan initiatieven van agrariërs ondersteunen. Verspreiden en benutten van kennis is
efficiënter en effectiever als agrariërs daarin samenwerken in kennisnetwerken. De vraag is
op welke wijze deze kennisnetwerken (kunnen) ontstaan en welke rol het Actieplan daarin kan
vervullen. Die vraag is mede actueel omdat in de komende jaren – en mogelijk eind dit jaar al –
openstellingen van de maatregel 1 van het Europese Plattelands Ontwikkelings Programma
(POP3) Flevoland komen. Bij de openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor initiatieven
op het gebied van kennisoverdracht over bodem en water. Projectinitiatieven worden door een
onafhankelijke commissie geselecteerd op basis van vooraf vastgestelde selectiecriteria. De
beste projecten komen voor subsidie in aanmerking.

>>Bijeenkomst kennis delen en ontwikkelen

Heeft u een vraag?

neem contact op